O Pontevedra CF lévase 50.000€ de patrocino da Fundación Deporte Galego

| |

O pasado 12 de xuño o Padroado da Fundación Deporte Galego reuniuse para aprobar de a resolución provisional onde se otorgan subvencións a modo de patrocinio a equipos de Alta Competición de Galicia. Na lista de solicitantes desta nova subvención dependente da Xunta de Galicia estaba o Pontevedra Club de Fútbol, ao que se lle otorgaron case 50.000€ en diferentes conceptos de patrocinios.

O resultado total que se vai levar o Pontevedra Club de Fútbol en concepto de patrocinio é de 49.973,96€ (sen IVE), dividido en dúas liñas de patrocinio: por un lado o patrocinio específico da Xunta de Galicia e Deporte Galego e, polo outro, a liña específica de patricinio de ABANCA. Estas dúas liñas otórganse por diferentes criterios, entre os que se encontran as participacións en competicións europeas e estatales, a duración da competición ou a cantidade de fichas federativas que ten o clube. Tódolos criterios e a lista completa pódese consultar nesta ligazón.

O Plan Patrocinio Deporte Galego é unha iniciativa que comezou na tempada 2009-2010 e consiste na participación como patrocinadores dos equipos aceptados da Secretaría Xeral da Igualdade da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia e ABANCA. Ao participar neste plan, o Pontevedra comprométese a ofrecer espazos publicitarios a ABANCA e ás actividades da propia Secretaria como son Deporte Galego, Galicia Saudable e a propia Secretaría Xeral da Igualdade.

O Pontevedra Club de Fútbol xa tivo este patrocinio na tempada 2020-2021, de aí que se luciran nas camisolas publicidade de ABANCA e das accións da Secretaría Xeral de Igualdade e Deporte Galego.

Foto: ©Xunta de Galicia
Anterior

Jesús Ramos continuará como entrenador del Pontevedra CF

Kevin Presa se aleja del Pontevedra CF

Seguinte

Leave a Comment

El pasado 12 de junio el Patronato de la Fundación Deporte Gallego se reunió para aprobar de la resolución provisional donde se otorgan subvenciones a modo de patrocinio a equipos de Alta Competición de Galicia. En la lista de solicitantes de esta nueva subvención dependiente de la Xunta de Galicia estaba el Pontevedra Club de Fútbol, en el cual se le otorgaron casi 50.000€ en diferentes conceptos de patrocinios.

El resultado total que se va a llevar el Pontevedra Club de Fútbol en concepto de patrocinio es de 49.973,96€ (sin IVA), dividido en dos líneas de patrocinio: por un lado el patrocinio específico de la Xunta de Galicia y Deporte Gallego y, por el otro, la línea específica de patrocinio de ABANCA. Estas dos líneas se otorgan por diferentes criterios, entre los que se encuentran las participaciones en competiciones europeas y estatales, la duración de la competición o la cantidad de fichas federativas que tiene el club. Todos los criterios y la lista completa se puede consultar en este enlace.

El Plan Patrocinio Deporte Gallego es una iniciativa que comenzó en la temporada 2009-2010 y consiste en la participación como patrocinadores de los equipos aceptados de la Secretaría General de la Igualdad de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia y ABANCA. Al participar en este plan, el Pontevedra se compromete a ofrecer espacios publicitarios a ABANCA y a las actividades de la propia Secretaria como son Deporte Gallego, Galicia Saludable y la propia Secretaría General de la Igualdad.

El Pontevedra Club de Fútbol ya tuvo este patrocinio en la temporada 2020-2021, de ahí que se luciera en camisetas la publicidad de ABANCA y de las acciones de la Secretaría General de Igualdad y Deporte Gallego.

Foto: ©Xunta de Galicia
Anterior

Jesús Ramos continuará como entrenador del Pontevedra CF

Kevin Presa se aleja del Pontevedra CF

Seguinte

Leave a Comment